Úvodem

Vítejte na stránkách Základní školy a Mateřské školy Hlohovec, příspěvkové organizace.

Ve školním roce 2023/2024 navštěvuje naši školu 67 žáků pěti ročníků 1. stupně ZŠ, kteří jsou vyučováni v pěti třídách, z toho 1 žák plní povinnou školní docházku v zahraničí a my jsme jejich kmenovou školou v České republice. Ve škole působí 5 třídních učitelů, dále 1 paní učitelka netřídní, 1 vychovatelka, 1 asistentka pedagoga a 1 paní školnice. Součástí školy je také jedno oddělení školní družiny, jehož činnost probíhá v době od 11.40 hod. do 15.30 hodin. Stravování žáků je zajištěno ve školní jídelně v budově nedaleké mateřské školy, kam jsou žáci odváděni pedagogickými pracovníky. 
Výuka v 1. – 5. ročníku probíhá podle školního vzdělávacího programu základního vzdělávání s názvem Škola, brána vědění, č. j. 68/2023 s platností od 1. 9. 2023.
Škola má zřízenu zcela novou počítačovou učebnu vybavenou 15 počítači. Všechny učebny jsou vybaveny nejmodernější didaktickou technikou – dataprojektorem, interaktivní tabulí či promítacím plátnem a notebookem včetně kompletního ozvučení. V odpoledních hodinách probíhá v budově školy zájmová činnost v oblasti taneční – folklórní kroužek i moderní street dance, a také výuka hry na hudební nástroje. Již tradičně mají žáci možnost účastnit se kroužků Střediska volného času Duhovka Břeclav, které probíhají v budově naší školy. Jedná se o kroužky: keramický, bee ball a pěvecký sbor, dále se žáci mohou účastnit folklórního kroužku Lohovecké děti pod vedením místních vedoucí. Zájemci o hru na hudební nástroje využívají hodiny dle soukromé nabídky paní učitelky Pařízkové.
Téma činnosti letošního školního roku 2023/2024 zní, „Rok pohybu“ a bude se promítat nejen do výuky ve všech ročnících, ale také do různých školních projektů a jiných školních a mimoškolních akcí. Těšíme se na zajímavý a úspěšný školní rok.

Mateřská škola 
Od 1. 1. 2006 byla základní škola sloučena s místní mateřskou školou v jeden subjekt Základní škola a Mateřská škola Hlohovec, příspěvková organizace, úsek mateřské školy sídlí společně se školní jídelnou na ulici Dědina 10 v Hlohovci. 
Ve školním roce 2023/2024 byly otevřeny 2 třídy mateřské školy s celkovým počtem 35 dětí. Přímou pedagogickou činnost vykonávají 4 učitelky. Mateřská škola pracuje podle rámcového programu pro předškolní vzdělávání s názvem Ruku v ruce objevujeme svět. V budově mateřské školy pracuje také jedna správní zaměstnankyně, dvě kuchařky a vedoucí školní jídelny. Budova mateřské školy je v současné době po velké rekonstrukci, interiéry jsou nově vybudovány a moderně zařízeny. V areálu školní zahrady bylo vybudováno nové dětské hřiště a zahrada v přírodním stylu a dokončeny byly také nové chodníky a parkoviště před budovou. Naše mateřská škola je plná spokojených dětí.

Hlavní zásady výchovy a vzdělávání v naší škole
1. Vytváříme školní prostředí plné pohody a porozumění. Partnerské vztahy mezi žáky a učiteli, vzájemná úcta a slušnost jsou předpokladem správného vývoje dětí. 

2. Učíme pro život – porozumění potřebě vzdělávat se. Respektujeme míru schopností každého žáka. 

3. Vychováváme dětskou osobnost s pozitivním vztahem ke své rodné obci a okolí, zajímá nás, jaký člověk vyroste z každého našeho žáka. 

4. Integrujeme žáky s poruchami učení. Učíme děti toleranci a schopnosti spolupracovat. 

5. Podporujeme zdravé sportování – turistiku, výlety na kolech po okolí, plavání, bruslení. Účastníme se sportovních soutěží. Pořádáme ozdravné pobyty na škole v přírodě. 

6. Učíme pracovat s informacemi, využíváme moderní výpočetní techniku, pracujeme s encyklopediemi. 

7. Předcházíme nebezpečí sociálně patologických jevů. Plníme preventivní program a nabízíme velký výběr zájmových aktivit pro volný čas. 

8. Spolupracujeme s MŠ Hlohovec, místními organizacemi – zejména s TJ Sokol Hlohovec, s rodiči žáků.

Prezentujeme se na veřejnosti. Snažíme se o komunitní rozměr školy.