Úvodem

O školce

Naše mateřská škola je dvoutřídní, její kapacita je 42 dětí.

Jednopatrová historická budova MŠ se nachází v řadové zástavbě uprostřed obce.

První záznam o mateřské škole v Hlohovci pochází z roku 1912. Do roku 1963 byla mateřská škola umístěna v budově nynější základní školy na č. p. 239.  Do budovy na č. p. 10, kde sídlí doposud, se MŠ přemístila dne 1. 9. 1963 po celkové rekonstrukci budovy.

Další rekonstrukce se uskutečnila v roce 1995, jednalo se o přístavbu školní jídelny a celkovou rekonstrukci školní kuchyně.

Od 1. 10. 2002 přešla MŠ Hlohovec na samostatný právní subjekt, k 1. 1. 2006 se spojila v jeden právní subjekt se ZŠ Hlohovec.

V roce 2011 – 2012 proběhla rozsáhlá rekonstrukce interiéru budovy, v roce 2015 byla provedena výměna oken, zateplení budovy a nová fasáda, která respektuje a zachovává historický ráz objektu.

V přízemí budovy se nachází společná šatna dětí a kancelář školy. Dále je zde školní kuchyně s jídelnou a šatnou pro děti místní základní školy, které se zde rovněž stravují.

V prvním patře jsou 2 třídy – třída Sluníček, třída Berušek a sociální zařízení obou tříd. Třída Berušek je pro 18 mladších dětí, ve třídě Sluníček je 24 starších dětí.

Budova není bezbariérová. S ohledem na vnitřní uspořádání školy (členitost budovy, schodiště) není  proto vhodná pro děti s těžkými tělesnými vadami.

S dětmi pracují 4 učitelky, střídající se ve 2 směnách. Dále jsou zde 4 provozní pracovnice a to 1 školnice, dvě kuchařky a vedoucí školní jídelny.

Mateřská škola má k dispozici prostornou zatravněnou školní zahradu, která je po rekonstrukci v roce 2015 zařízena v přírodním stylu a je velmi dobře vybavena herními prvky, podporujícími všestranný rozvoj dětí. Je celoročně využívána k hrám, pohybovým aktivitám, výuce a pobytu dětí venku. Je osázena různými druhy dřevin, vzrostlé stromy v létě poskytují příjemný stín. Uměle vybudovaný kopec umožňuje dětem rovněž provozování zimních sportů.

Z nadstandardních aktivit nabízíme každoroční účast na kurzu bruslení, vedeném zkušenými lektory na zimním stadionu v Břeclavi (5 lekcí, vždy od října do března), dále taneční kroužek – z prostorových důvodů probíhá v tělocvičně místní základní školy. Výuka angličtiny bude obnovena až po skončení mateřské dovolené obou lektorek anglického jazyka.

Výuka je během celého školního roku průběžně doplněna o různě zaměřené projektové dny, společné akce s rodinami dětí, oslavy, exkurze, výlety.

Třída „Berušek“

Třídu Berušek navštěvují mladší, 3 – 4leté děti. Vzdělávací nabídka vychází ze Školního vzdělávacího programu „Ruku v ruce objevujeme svět“ a je uzpůsobena této věkové skupině. Tématické okruhy odrážejí vše, co děti obklopuje v průběhu celého roku v oblasti přírody i společenského dění. Velký důraz klademe na naše kulturní tradice a zvyky. Výuka probíhá přirozeným a hravým způsobem prostřednictvím her, pohybových aktivit, hudby, jazykových, výtvarných a pracovních činností. Zaměřujeme se především na adaptaci dětí na prostředí MŠ, rozvoj sebeobslužných dovedností dětí, zafixování hygienických návyků a rozvíjení schopnosti udržení pozornosti dětí ve výchovně-vzdělávacích činnostech. Navazujeme na dovednosti a návyky dětí z jejich rodinného prostředí s přihlédnutím k jejich věkovým a individuálním schopnostem. Jednou z hlavních priorit je vybudovat u dětí pocit důvěry a bezpečí dětí při pobytu v MŠ, rozvíjet schopnost odpoutat se od rodiny a začlenit se do kolektivu vrstevníků. Snažíme se, aby se u nás děti cítily příjemně, ve třídě pro ně vytváříme útulné prostředí.

Třída „Sluníček“

Zde jsou děti 5-6leté, většinou již dobře adaptované na prostředí MŠ. Klademe zde důraz na budování respektujícího vztahu mezi dětmi navzájem i k učitelkám, schopnosti chápat a dodržovat stanovená pravidla. Snažíme se vytvářet příjemné a podnětné prostředí, kam děti chodí rády a těší se tam.

Rozvíjíme u dětí tvořivost, hru, přirozenou zvídavost a radost z učení. Zaměřujeme se na sportovní aktivity, které probíhají ve třídě i venku. Rozvíjíme fyzickou zdatnost dětí. Témata k výchovně-vzdělávacím činnostem vycházejí ze Školního vzdělávacího programu „Ruku v ruce objevujeme svět“, který, jak již název napovídá, seznamuje děti se vším, s čím se ve svém okolí a životě setkávají, tj. příroda, společnost, svět techniky. Velkou pozornost věnujeme všem ročním obdobím a s nimi spojeným svátkům, což napomáhá dětem k lepší orientaci v životě.

Naplň výchovně-vzdělávacího procesu je zde zaměřena rovněž na přípravu dětí pro nástup do základní školy. Vzdělávací činnosti kromě hudebních, výtvarných a pracovních činností zahrnují  rovněž předmatematickou a předčtenářskou výchovu, grafomotoriku jako přípravu na psaní, jazykovou výchovu. Učíme děti pečlivosti, delšímu soustředění a  smyslu pro povinnost.  Připravujeme děti nejen pro školu, ale i pro další budoucí život. Zařazujeme  aktivity, kde se děti učí chápat potřebu soudržnosti s kolektivem, smysl pra fair-play,  rozvíjejí empatii a pomoc druhým.

Využíváme velké množství pomůcek, s jejichž pomocí  po všech stránkách rozvíjíme osobnost dětí.

Rámcový denní program: Berušky

6.15 –  9.15     příchod dětí do mateřské školy, osobní předání učitelce, spontánní zájmové aktivity,  ranní kruh, řízené činnosti a výchovně vzdělávací aktivity individuální a skupinové, pohybové  činnosti, logoped. prevence, individuální práce s dětmi se SVPdopolední svačina

9:15 – 11:30   příprava a pobyt venku – pohybové a vzdělávací aktivity venku, seznamování s přírodou,  s okolním světem (v případě nepříznivého počasí činnosti a aktivity ve třídě), příprava  na oběd

11.30 – 12.15  oběd, hygiena, příprava na odpočinek

12.15 – 14.30  četba, spánek a odpočinek dětí, klidové aktivity respektující rozdílné potřeby dětí

14.30 – 15.00  odpolední svačina

15.00 – 16.15  – děti spojeny ve třídě Sluníček – volné činnosti a aktivity dětí – hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity, v případě příznivého počasí pobyt na školní zahradě

Rámcový denní program: Sluníčka

6.15 –  9.30     příchod dětí do mateřské školy, osobní předání učitelce, spontánní zájmové aktivity, ranní kruh, řízené činnosti a výchovně vzdělávací aktivity individuální a skupinové, pohybové činnosti, logoped. prevence, předškolní příprava, individuální práce s dětmi se SVPdopolední svačina

9:30 – 11:45    příprava a pobyt venku –  pohybové a vzdělávací aktivity, seznamování s přírodou, s okolním světem (v případě nepříznivého počasí činnosti a aktivity ve třídě), příprava na oběd

12.00 – 12.45  oběd, hygiena, příprava na odpočinek

12.45 – 15.00  četba, spánek a odpočinek dětí, klidové aktivity respektující rozdílné potřeby dětí, předškolní příprava, odpolední svačina

15.00 – 16.15  volné činnosti a aktivity dětí – hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity, pobyt na školní zahradě- spojeno v odd. Sluníček

Spojování tříd: děti jsou spojeny každý druhý týden v době od 6:15 do 7:30 hodin, odpoledne se třídy spojují denně v době od 15:00 do 15:45 hodin, vždy ve třídě Sluníček.