naše logo

almanach
na počest
100 let školy

menu

úvodní stránka
naše škola
zdravá škola
kde nás najdete
kontakty
zaměstnanci
školní poradenské
pracoviště
mateřská škola
dokumenty
školní družina
školská rada
zájmová činnost
naše úspěchy
náš časopis
názory rodičů
a veřejnosti 
rádio Čtyřlístek
pomáháme druhým
naši žáci
se zahraničn docházkou
o. s. Petrklíč
GDPR
fotogalerie
napište nám
autor stránek

školní rok 2017/2018

Praha, výlet žáků 5.roč.

Výlet Strážnice, 1.- 4.tř.

Den dětí 2018 - Spaní
ve škole, Stezka bosou nohou

Jarní projektový den

Ukliďme si Česko

Zápis do 1. ročníku základní školy

Předvelikonoční barevný týden a škola naruby

Matematický KLOKAN 2018

Budoucí školáci
v první třídě

Školní kolo soutěže
Dětské recitace

11. školní ples

Maškarní karneval 2018

Vycházka ŠD 1 - Zimní dokrmování zvěře
v Kamenici

Turnaj v deskových
hrách ve ŠD

Vánoční besídky
ve třídách

Vánoční besídka v KD Hlohovec

Vánoční focení

Beseda – „Jak se píše kniha“

Čtenářský klub v Městské knihovně v Břeclavi

Mikuláš ve škole

Projektový Den umění, tvořivé dílny

Zakládání nadzemních záhonů, pracovní činnosti 4. a 5. třída

Jak se dělá film-Ateliér Podolský

VIDA Centrum v Brně

Den Slabikáře

Preventivní program Policie ČR

Družina: Projekt
Tygr v nás

Družina: Podzimní radovánky

Naše škola obsadila
3. místo za sběr použitých baterií v Jihomoravském kraji

Výprava za uměním
do zámku v Lednici

První školní dny v 1. třídě

Zahájení školního roku 2017/2018

školní rok 2016/2017

školní rok 2015/2016

školní rok 2014/2015

školní rok 2013/2014

školní rok 2012/2013

školní rok 2011/2012

školní rok 2010/2011

 

 
naše škola


O škole

Vítejte na stránkách Základní školy a Mateřské školy Hlohovec, příspěvkové organizace

Základní škola
Ve školním roce 2017/2018 navštěvuje naši školu 69 žáků pěti ročníků 1. stupně ZŠ, kteří jsou vyučováni v pěti třídách. Čtyři žáci plní povinnou školní docházku v zahraničí a my jsme jejich kmenovou školou v České republice. Ve škole působí 6 pedagogických
pracovníků - učitelů, kteří jsou pro svoji práci plně kvalifikováni, dvě vychovatelky školní družiny a 1 správní zaměstnankyně. Součástí školy jsou také dvě oddělení školní družiny, jejichž činnost probíhá v době od 11.40 hod. do 15.30 hodin. Stravování žáků je zajištěno ve školní jídelně v budově nedaleké mateřské školy, kam jsou žáci odváděni pedagogickými pracovníky. 
Výuka v 1. - 5. ročníku probíhá podle školního vzdělávacího programu základního vzdělávání s názvem Škola, brána vědění, č. j. 107/2007-1 ve znění dodatku č. 4 s platností od 1. 9. 2017. 
Škola má zřízenu moderní počítačovou učebnu s připojením na internet vybavenou 15 počítači, kterou žáci využívají ve výuce informatiky i v jiných předmětech k procvičování učiva. Všechny učebny jsou vybaveny nejmodernější didaktickou technikou – dataprojektorem, interaktivní tabulí či promítacím plátnem a notebookem včetně kompletního ozvučení. V odpoledních hodinách probíhá v budově školy zájmová činnost v oblasti taneční – folklórní kroužek i moderní street dance, kroužky anglického a německého jazyka, výuka náboženství a také výuka hry na hudební nástroje. Již druhým rokem mají žáci možnost účastnit se kroužků Střediska volného času Duhovka Břeclav, které probíhají v budově naší školy. Jedná se o kroužky: keramický, dramatický a softball. Výtvarná oblast – grafika a kresba jsou dále zajištěny ve studiu výtvarníka Mgr. Vladimíra Znamenáka, se kterým škola spolupracuje již 16 let. 
Od 1. 1. 2006 byla základní škola sloučena s místní mateřskou školou v jeden subjekt Základní škola a Mateřská škola Hlohovec, příspěvková organizace. Od roku 2006 je naše škola zařazena do Evropské sítě škol podporujících zdraví.
Téma činnosti letošního školního roku 2017/2018 zní, ROK UMĚNÍ a bude se promítat nejen do výuky ve všech ročnících, ale také do různých školních projektů a jiných školních a mimoškolních akcí. Těšíme se na zajímavý a úspěšný školní rok.

Mateřská škola 
Ve školním roce 2017/2018 byly otevřeny 2 třídy s celkovým počtem 45 dětí. Přímou pedagogickou činnost vykonávají 4 učitelky. Mateřská škola pracuje podle rámcového programu pro předškolní vzdělávání s názvem Ruku v ruce objevujeme svět. V mateřské škole pracuje také jedna správní zaměstnankyně a dvě kuchařky školní jídelny. Budova mateřské školy je v současné době po velké rekonstrukci z roku 2012, interiéry jsou nově vybudovány a moderně zařízeny. Na jaře 2015 bylo v areálu školní zahrady mateřské školy vybudováno nové dětské hřiště v přírodním stylu a v letech 2016 - 2017 byly dokončeny další stavební úpravy - výměna oken, zateplení, nova fasáda, parkoviště a chodníky před budovou. Naše mateřská škola září novotou a je plná spokojených dětí.

Hlavní zásady výchovy a vzdělávání v naší škole

1.
Vytváříme školní prostředí plné pohody a porozumění. Partnerské vztahy mezi žáky a učiteli, vzájemná úcta a slušnost jsou předpokladem správného vývoje dětí. 

2. 
Učíme pro život – porozumění potřebě vzdělávat se. Respektujeme míru schopností každého žáka. 

3. 
Vychováváme dětskou osobnost s pozitivním vztahem ke své rodné obci a okolí, zajímá nás, jaký člověk vyroste z každého našeho žáka. 

4. 
Integrujeme žáky s poruchami učení. Učíme děti toleranci a schopnosti spolupracovat. 

5. 
Podporujeme zdravé sportování – turistiku, výlety na kolech po okolí, plavání, bruslení. Účastníme se sportovních soutěží. Pořádáme ozdravné pobyty na škole v přírodě. 

6. 
Učíme pracovat s informacemi, využíváme moderní výpočetní techniku, pracujeme s encyklopediemi. 

7. 
Předcházíme nebezpečí sociálně patologických jevů. Plníme preventivní program a nabízíme velký výběr zájmových aktivit pro volný čas. 

8. 
Spolupracujeme s MŠ Hlohovec, místními organizacemi – zejména s TJ Sokol Hlohovec, s rodiči žáků.

Prezentujeme se na veřejnosti. Snažíme se o komunitní rozměr školy.